Avís legal – Condicions d’ús

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d’ús del lloc web “www.pregaria.cat” (a partir d’ara, “la web”), el titular de la qual és COMPAÑIA DE JESÚS PROVINCIA CANONICA DE ESPAÑA CURIA (a partir d’ara, COMPANYIA DE JESÚS), amb CIF R2800224D, domicili a l’Avda. de la Moncloa, 6. – 28003 Madrid, i inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia Ref 922aSE/B, amb la qual es pot posar en contacte a través de jesuites@jesuites.net i del telèfon 93 318 37 36.

1. Condicions d’accés

La finalitat d’aquesta web és facilitar informació sobre la nostra activitat. La seva utilització suposa l’acceptació plena per part de l’usuari d’aquestes condicions, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut de les mateixes, haurà d’abstenir-se de fer ús de la web, així com dels serveis que s’hi ofereixen. COMPANYIA DE JESÚS es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma com apareixen presentats i localitzats, i les condicions d’ús de la web.

L’usuari accepta que l’accés i l’ús de la web i dels continguts que inclou tenen lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

No utilitzar la web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i a fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com d’abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i/o impedir el seu ús i utilització normal per part de la resta d’usuaris.

No manipular o alterar qualsevol contingut de la web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix a aquest de qualsevol responsabilitat.

No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès; així com suprimir eludir, manipular el Copyright i altres dades que identifiquin els drets de COMPANYIA DE JESÚS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir aquests continguts.

No introduir o difondre a la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de software de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys a la web. COMPANYIA DE JESÚS no garanteix la disponibilitat i continuïtat de la web ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici que puguin produir-se, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que sigui la seva naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes a la web.

Queda prohibida la publicació a la web de continguts que atemptin contra els següents principis:

-la salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional,

-la protecció de la salut públic o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,

-el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social,

-la protecció de la joventut i la infància,

-el respecte a l’autonomia i la voluntat de l’afectat,

-el respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat,

-en general, el respecte a la legalitat vigent.

La COMPANYIA DE JESÚS es reserva el dret de retirar els continguts que atemptin contra aquests principis o que, en la seva opinió, no resultin adequats per la seva publicació.

2. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que COMPANYIA DE JESÚS o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents Condicions Generals.

Els posts i altres textos signats són de total responsabilitat dels seus autors.

COMPANYIA DE JESÚS no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervincles que contingui la web a continguts externs a la mateixa; no obstant, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com en tingui coneixement.

3. Propietat intel·lectual i industrial

La reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda sotmesa al compliment de les condicions que es descriuen en el següent enllaç: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Les persones col·laboradores autoritzades a publicar continguts a la web coneixen i accepten aquestes condicions d’ús i cedeixen gratuïtament els continguts per a la seva publicació a la web. COMPANYIA DE JESÚS no realitzarà cap altre ús dels continguts publicats pels col·laboradors sense acordar-ho prèviament.

En cas que qualsevol usuari o tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà d’enviar una notificació a COMPANYIA DE JESÚS identificant-se ell mateix i el titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació d’aquests drets.

4. Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la que tinguin accés qualsevol d’elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni usada per cap de les parts amb finalitat alienes a les que van motivar la comunicació.

5. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per allò disposat a la legislació espanyola. Per a les qüestions que es puguin suscitat entre les parts en relació amb la interpretació i execució del present document, les parts acorden de forma expressa i amb renúncia de qualsevol altre jurisdicció que pugui correspondre, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid.